Reklamácie

V této kategorii není žádné zboží.

ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR K VYPLNENIU

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v platnom znení a vzťahuje sa na tovar predávaný spoločnosťou ALBA SR, s.r.o.,  pri ktorom  sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za zodpovednosť  za vady (ďalej ako reklamácia) a to: a) kupujúceho – spotrebiteľa podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa alebo b) kupujúceho – podnikateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení  zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ALBA SR, s.r.o a s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pre prevzatí nemá vadu. Najmä predávajúci zodpovedá, že  v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal

- tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim  dohodli, ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevedené

- tovar sa hodí k účelu, pre ktorý ho predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa

- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvnej vzorky  alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určenie podľa zmluvnej vzorky  alebo predlohy a zodpovedá množstvu

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

2. K tovaru je vystavený daňový doklad, dodací list a k nejakému tovaru záručný list. Pokiaľ nie je k tovaru pripojený záručný list, k uplatneniu reklamácii slúži daňový doklad.

III. AKOSŤ PRI PREVZATÍ

1. Predávajúci prehlasuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade s § 619 občianskeho zákonníka.

2. V prípade,  že tovar pri prevzatí  nezodpovedá  vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vady,  pokiaľ  to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti  za novú súčasť, ktorá sa montuje na reklamovaný typ stoličky v dobe  uplatnenia reklamácie.

3. Pokiaľ by neodstúpil  kupujúci od zmluvy, alebo by neuplatnil právo na dodanie nového tovaru bez vady, na výmenu jeho  súčasti alebo  na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4. Kupujúci ma právo na primeranú zľavu  i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vady, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, tiež v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe,  alebo že by zjednanie nápravy spôsobili spotrebiteľovi  značné problémy.

5. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v občianskom zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie voči predávajúcemu  nadobúda účinnosť dňom, kedy mu bolo dané alebo  doručené prehlásenie kupujúceho.

6. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo spoločnosti ALBA SR s. r.o., Bučany 496, 919 28 Bučany, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

IV. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁVADY TOVARU

Zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu pri doručovaní  je potrebné hneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do predávajúceho protokolu (dodací list). Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci je povinný v deň prevzatia tovaru riadne skontrolovať  jeho neporušenosť a kompletnosť príslušenstva.

Pri osobnom odbere kupujúcim je okamžik prevzatia tovaru okamžikom prechodu nebezpečia škody za tovar z predávajúceho na kupujúceho. Pokiaľ kupujúci neskontroluje tovar pri prevzatí,  môže uplatniť nároky zo zistených vád pri tejto prehliadke len vtedy,  pokiaľ preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v dobe prechodu nebezpečia škody na tovar.

Kupujúci je povinný preukázať, že má právo uplatniť reklamáciu, doložením dátumu kúpy. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu za vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola  poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Kupujúci predáva do reklamačného riadenia tovar v stave,  ktorý vybavenie reklamácie umožňuje ( neprijímame na reklamáciu napr. tovar extrémne znečistený – blato, tekutiny a podobne).

Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo spoločnosti ALBA SR s. r.o., Bučany 496, 919 28 Bučany, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

K reklamácii je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru.

Predávajúci neposkytuje záruku na tieto vady výrobku:

- ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu je zjednaná zľava z kúpnej ceny

- ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim

- ak je vada spôsobená kupujúcim (nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúcim, alebo mechanickým poškodením)

- nedodržaním pokynov výrobcu (napr. nesprávna montáž – prevedená kupujúcim alebo inou poverenou osobou )

- ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho  (napr. živelné udalosti)

- ak vznikla vada používaním v rozpore s obecne známymi  pravidlami používania

- používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo určené výrobcom, alebo ktoré jednoznačne vyplývajú  z povahy veci

- vzniknuté opotrebenie spôsobené bežným používaním

- pokiaľ predložený záručný list, či doklad o kúpe vykazuje značné známky vykonaných zmien údajov

V. ZÁRUČNÁ DOBA A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného  tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pri produktovej rade EMPIRE je poskytovaná nadštandartná záručná doba 60 mesiacov.

2. Pri uplatnení reklamácie postupuje kupujúci tak, že vyplní  REKLAMAČNÝ FORMULÁR  na internetových stránkach spoločnosti ALBA SR, s.r.o. Následne kupujúci obdrží písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri riešení reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované  údaje, ich úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená , čo je jej obsahom, aký spôsob vyriešenia reklamácie kupujúci požaduje.

3. V priebehu záručnej doby nahradí (opraví, alebo vymení) výrobca bezplatne všetky časti, ktoré boli poškodené chybou pri výrobe, alebo vadou materiálu. Pri riešení reklamácie postupuje výrobca podľa svojho uváženia tak, že poškodený tovar buď opraví, alebo vymení jeho poškodené časti, prípadne vymení reklamovaný tovar za nový. Pri oprave, alebo výmene sa záručná doba predlžuje o dobu, v ktorej je tovar v reklamačnom riadení.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vyriešenej reklamácie nebeží nová lehota pre uplatnenie  práv z vadného plnenia. Lehota končí 24 mesiacov od prevzatia po kúpu reklamovaného tovaru.

VI. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Zbytočné  uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu  jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.

VII. VYZDVIHNUTIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY

1. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho buď písomne, alebo prostredníctvom SMS, e-mailom, či telefonicky. Za tým účelom je kupujúci povinný  oznámiť  predávajúcemu požadované kontaktné údaje, na ktoré požaduje kupujúci  vyrozumenie o prevedenej reklamácii.

2. Predávajúci  vydá, prípadne zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, poprípade zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskoršie vybavená, pokiaľ sa nedohodnú inak. Po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu dodatočnú  dobu k prevzatiu tovaru.

4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy bola záručná oprava vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie 1,92€ za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru.

5. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí tovaru na reklamáciu a preukázať svoju totožnosť .

S dotazmi ohľadom reklamácii sa prosím obráťte na pani Luciu Sokolovičovú , tel. +421 33 743 5400, e-mail: lucia.sokolovicova@albasr.eu.

Reklamačný formulár

Odberateľ

Reklamace v jiném místě / v místě konečného uživatele:

FOTOGRAFIE

Odporúčame reklamovaný výrobok odfotiť a fotografie priložiť k reklamačnému formuláru - umožní nám to rýchlejšie technické riešenie reklamácie.

ĎALŠIE PRÍLOHY

Pri zasielaní tovaru v rámci reklamácie je kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby manipuláciou a transportom nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Tovar by mal byť v stave umožňujúci prevedenie reklamačného riadenia – tzn. Nemal by byť napr. extrémne znečistený . TU nájdete náš REKLAMAČNÝ PORIADOK.

ONLINE REKLAMAČNÝ FORMULÁR K VYPLNENIU

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v platnom znení a vzťahuje sa na tovar predávaný spoločnosťou ALBA SR, s.r.o.,  pri ktorom  sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za zodpovednosť  za vady (ďalej ako reklamácia) a to: a) kupujúceho – spotrebiteľa podľa zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa alebo b) kupujúceho – podnikateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení  zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ALBA SR, s.r.o a s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený.

Práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačným poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pre prevzatí nemá vadu. Najmä predávajúci zodpovedá, že  v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal

- tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim  dohodli, ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevedené

- tovar sa hodí k účelu, pre ktorý ho predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa

- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvnej vzorky  alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určenie podľa zmluvnej vzorky  alebo predlohy a zodpovedá množstvu

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

2. K tovaru je vystavený daňový doklad, dodací list a k nejakému tovaru záručný list. Pokiaľ nie je k tovaru pripojený záručný list, k uplatneniu reklamácii slúži daňový doklad.

III. AKOSŤ PRI PREVZATÍ

1. Predávajúci prehlasuje, že tovar predáva kupujúcemu v súlade s § 619 občianskeho zákonníka.

2. V prípade,  že tovar pri prevzatí  nezodpovedá  vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vady,  pokiaľ  to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti  za novú súčasť, ktorá sa montuje na reklamovaný typ stoličky v dobe  uplatnenia reklamácie.

3. Pokiaľ by neodstúpil  kupujúci od zmluvy, alebo by neuplatnil právo na dodanie nového tovaru bez vady, na výmenu jeho  súčasti alebo  na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4. Kupujúci ma právo na primeranú zľavu  i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vady, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, tiež v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe,  alebo že by zjednanie nápravy spôsobili spotrebiteľovi  značné problémy.

5. Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch uvedených v občianskom zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie voči predávajúcemu  nadobúda účinnosť dňom, kedy mu bolo dané alebo  doručené prehlásenie kupujúceho.

6. Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo spoločnosti ALBA SR s. r.o., Bučany 496, 919 28 Bučany, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

IV. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁVADY TOVARU

Zjavné poškodenie tovaru, alebo jeho obalu pri doručovaní  je potrebné hneď riešiť s dopravcom a spísať nezrovnalosti do predávajúceho protokolu (dodací list). Kupujúci nie je povinný takýto tovar od dopravcu prevziať a o zistenom poškodení je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho. Kupujúci je povinný v deň prevzatia tovaru riadne skontrolovať  jeho neporušenosť a kompletnosť príslušenstva.

Pri osobnom odbere kupujúcim je okamžik prevzatia tovaru okamžikom prechodu nebezpečia škody za tovar z predávajúceho na kupujúceho. Pokiaľ kupujúci neskontroluje tovar pri prevzatí,  môže uplatniť nároky zo zistených vád pri tejto prehliadke len vtedy,  pokiaľ preukáže, že tieto vady (napr. chýbajúce príslušenstvo) mal tovar už v dobe prechodu nebezpečia škody na tovar.

Kupujúci je povinný preukázať, že má právo uplatniť reklamáciu, doložením dátumu kúpy. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu za vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola  poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Kupujúci predáva do reklamačného riadenia tovar v stave,  ktorý vybavenie reklamácie umožňuje ( neprijímame na reklamáciu napr. tovar extrémne znečistený – blato, tekutiny a podobne).

Miestom uplatnenia reklamácie je sídlo spoločnosti ALBA SR s. r.o., Bučany 496, 919 28 Bučany, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak.

K reklamácii je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru.

Predávajúci neposkytuje záruku na tieto vady výrobku:

- ak je vada na veci v dobe prevzatia a pre takúto vadu je zjednaná zľava z kúpnej ceny

- ak ide o tovar použitý a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim

- ak je vada spôsobená kupujúcim (nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúcim, alebo mechanickým poškodením)

- nedodržaním pokynov výrobcu (napr. nesprávna montáž – prevedená kupujúcim alebo inou poverenou osobou )

- ak vznikla vada v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho  (napr. živelné udalosti)

- ak vznikla vada používaním v rozpore s obecne známymi  pravidlami používania

- používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo určené výrobcom, alebo ktoré jednoznačne vyplývajú  z povahy veci

- vzniknuté opotrebenie spôsobené bežným používaním

- pokiaľ predložený záručný list, či doklad o kúpe vykazuje značné známky vykonaných zmien údajov

V. ZÁRUČNÁ DOBA A UPLATNENIE REKLAMÁCIE

1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného  tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pri produktovej rade EMPIRE je poskytovaná nadštandartná záručná doba 60 mesiacov.

2. Pri uplatnení reklamácie postupuje kupujúci tak, že vyplní  REKLAMAČNÝ FORMULÁR  na internetových stránkach spoločnosti ALBA SR, s.r.o. Následne kupujúci obdrží písomné potvrdenie – reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri riešení reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované  údaje, ich úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená , čo je jej obsahom, aký spôsob vyriešenia reklamácie kupujúci požaduje.

3. V priebehu záručnej doby nahradí (opraví, alebo vymení) výrobca bezplatne všetky časti, ktoré boli poškodené chybou pri výrobe, alebo vadou materiálu. Pri riešení reklamácie postupuje výrobca podľa svojho uváženia tak, že poškodený tovar buď opraví, alebo vymení jeho poškodené časti, prípadne vymení reklamovaný tovar za nový. Pri oprave, alebo výmene sa záručná doba predlžuje o dobu, v ktorej je tovar v reklamačnom riadení.

4. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vyriešenej reklamácie nebeží nová lehota pre uplatnenie  práv z vadného plnenia. Lehota končí 24 mesiacov od prevzatia po kúpu reklamovaného tovaru.

VI. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Zbytočné  uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu  jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.

VII. VYZDVIHNUTIE TOVARU ZO ZÁRUČNEJ OPRAVY

1. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho buď písomne, alebo prostredníctvom SMS, e-mailom, či telefonicky. Za tým účelom je kupujúci povinný  oznámiť  predávajúcemu požadované kontaktné údaje, na ktoré požaduje kupujúci  vyrozumenie o prevedenej reklamácii.

2. Predávajúci  vydá, prípadne zašle kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, poprípade zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskoršie vybavená, pokiaľ sa nedohodnú inak. Po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné, či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu dodatočnú  dobu k prevzatiu tovaru.

4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy bola záručná oprava vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie 1,92€ za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru.

5. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí tovaru na reklamáciu a preukázať svoju totožnosť .

S dotazmi ohľadom reklamácii sa prosím obráťte na pani Luciu Sokolovičovú , tel. +421 33 743 5400, e-mail: lucia.sokolovicova@albasr.eu.

Reklamácie

Zavrit